Vasemmistolinkin puoluekokousaloitteet

Vasemmistolinkki jätti kesäkuussa pidettävälle Vasemmistoliiton puoluekokoukselle 12 aloitetta. 

Aloitteet:

Eroon Nordeasta
Esitämme, että puolue valmistelee pankkitilin siirtoa Nordeasta johonkin eettisemmin toimivaan pankkiin.

Perustelu: Ylikansallinen ja henkilöstöään irtisanova Nordea ei ole paras mahdollinen paikka Vasemmistoliiton rahaliikenteelle ja sen jäsenten jäsenmaksuille. Esitämme, että puolue kartoittaa vaihtoehtoisia pankkeja ja valmistelee pankkitilien siirron, mikäli siitä ei koidu kohtuuttomia kustannuksia tai muita ongelmia. Veroparatiisikysymykset ja toiminnan eettisyys ovat keskeisiä pankin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Jäsenäänestykset käyttöön
Puolueen sääntöjen 32§:ää muutetaan siten, että jäsenäänestyksiä järjestetään aina, kun 10 % jäsenistä tai 1/3 piirijärjestöistä sitä vaatii. Lisäksi sääntöjen pykälää 32 on muutettava siten, että jäsenäänestyksiä voitaisiin järjestää myös Internetin välityksellä.

Piiritasolla järjestetään piirin sisäisiä jäsenäänestyksiä riittävän tärkeiksi katsotuista asioista sekä tärkeistä henkilövalinta-asioista, esimerkiksi puoluekokousedustajat tai piirin esitykset puoluevaltuuston jäseniksi.

Jäsenäänestyksiä varten Vasemmistoliiton on otettava käyttöön verkossa toimiva äänestysväline.

Perustelut: Demokratiaa edistävänä liikkeenä Vasemmisto voisi olla edelläkävijä demokraattisten käytäntöjen lisäämisessä liikkeen sisällä. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaisi  jäsenäänestysten ja -kyselyjen toteuttamisen helposti ja huokein kustannuksin.
Piireissä esityksistä puoluevaltuuston jäseniksi voitaisiin järjestää jäsenäänestys samalla kuin puoluekokousedustajistakin. Jäsenäänestykset antavat puolueen rivijäsenille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ja niitä kannattaisi järjestää paikallisesti myös asiakysymyksistä.

Kuukausilahjoitusmahdollisuus puolueelle
Otetaan käyttöön mahdollisuus ryhtyä puolueen kuukausilahjoittajaksi ja ryhdytään aktiivisesti keräämään kuukausilahjoittajia.

Perustelu: Kuukausilahjoitus on helppo tapa tukea puoluetta ja sen toimintaa. Monet kansalaisjärjestöt rahoittavat ison osan toimintaansa kuukausilahjoitusten kautta saatavalla tuella. Lahjoittajuus olisi jäsenyydestä irrallinen asia – voisimme saada lahjoittajiksi myös sellaisia kannattajia, jotka eivät syystä tai toisesta halua liittyä puolueeseen.

Luottamustehtävät kiertoon
Puolueen sääntöjä muutetaan siten, että Vasemmistoliiton valtakunnallisten luottamustehtävien haltijat eli puheenjohtajat, puoluevaltuusto ja puoluehallitus voidaan valita samaan tehtävään vain kahdeksi kaudeksi peräkkäin.

Perustelu: Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen samalla pallilla istuvat henkilöt keskittävät valtaa itselleen. Tehtäviä kierrättämällä varmistetaan näkemysten ja toimintatapojen jatkuva uudistuminen. Kierrättämällä asiantuntemus leviää, uusille toimijoille saadaan mielekkäitä tehtäviä ja puolueen kasvot uudistuvat. Toteuttamalla kierto esimerkiksi erovuorojärjestelmän kautta saataisiin säilytettyä myös organisaation sisäinen hiljainen tieto.

Maassamuuttavien syrjintä puoluevaltuustossa lopetettava
Vasemmistoliiton sääntöjä tai niiden tulkintaa on muutettava siten, että asuinpaikan vaihtaminen Suomen sisällä ei johda puoluevaltuuston jäsenen puoluevaltuustopaikan menetykseen.

Perustelu: Piirinsä edustajaksi puoluevaltuustoon valittava on saanut poliittisen luottamuksen omalta piiriltään, ja saadun mandaatin tulee kestää kulloisestakin asuinpaikasta riippumatta. Kainuulainen ei Tampereelle muuttaessaan unohda automaattisesti saman tien kaikkea aikaisemmasta elämästään, kuten ei Itä-Suomeen muuttava helsinkiläinenkään. Internetin aikakaudella myös vanhan asuinpaikan poliittisen elämän seuraaminen on helppoa – yhteydet omaan piiriin eivät katkea muuttoauton kytkimen noustessa.

Perustetaan Vasemmistoliitolle osaamis- ja vapaaehtoispooli
Viime puoluekokous vuonna 2010 hyväksyi aloitteen, jonka mukaan puolueelle perustetaan osaamis- ja vapaaehtoispooli. Nyt on aika ryhtyä tuumasta toimeen. Puolue perustakoon osaamis- ja vapaaehtoistyöpoolin, johon puolueen jäsenet ja muut vapaaehtoiset ihmiset voivat ilmoittaa asiantuntemuksestaan, osaamisestaan ja halukkuudestaan tehdä vapaaehtoistöitä. Osaamisen ja vapaaehtoistyöhalukkuuden kartoittamiseksi uusille jäsenille lähetetään henkilökohtainen viesti, jossa pyydetään kertomaan vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja asiantuntijuudet sekä halukkuus tulla mukaan vapaaehtoispooliin.

Poliittiset työntekijät kiertoon
Vasemmiston ja sen eduskuntaryhmän tulisi edistää sellaista toimintakulttuuria, jossa luottamushenkilöiden lisäksi myös poliittiset työntekijät vaihtuvat säännöllisin väliajoin.

Tulevalla puoluekokouskaudella puolueen organisaatiota kehitettäessä on määritettävä, mitkä tehtävät puolueessa ovat luonteeltaan poliittisia. Esimerkiksi poliittinen sihteeri ja eduskuntaryhmän pääsihteeri vaikuttaisivat olevan itsestään selvästi poliittisia tehtäviä, mutta muitakin saattaa löytyä. Poliittisiin tehtäviin on analyysin jälkeen ryhdyttävä suhtautumaan, uuden toimintakulttuurin mukaisesti, kierrätettävinä paikkoina.

Perustelu: Työntekijät ovat poliittiselle liikkeellemme korvaamattoman tärkeä resurssi, ja heidän hyvä kohtelunsa on työväenliikkeelle kunnia-asia. Samalla on kuitenkin huomattava, että poliittisten työntekijöiden tulee nauttia poliittista luottamusta. Puoluesihteerin valitsee nykykäytännönkin mukaan puoluekokous, ja hänen mandaattinsa on ajallisesti rajattu. Toimintakulttuurimme pitäisi muuttua siihen suuntaan, että suhtaudumme muihinkin poliittisiin työntekijöihimme kuten puoluesihteeriin: tärkeinä ja arvostettuina toimijoina, joita on silloin tällöin välttämätöntä kierrättää uusien osaajien ja uusien ideoiden saamiseksi puolueen käyttöön.

Puolueelle perustetaan toimintarahasto
Puoluehallitus budjetoi esimerkiksi 20 000 euroa vuodessa toimintarahastoon, josta se myöntää sitä harkinnanvaraisesti hakemuksia vastaan uusiin hankkeisiin puolueosastoille ja toimintaryhmille. Rahaa ei myönnettäisi perustoimintaan tai palkkakuluihin, vaan hyvien ja kekseliäiden uusien projektien ja kampanjoiden toteuttamisen kuluihin.

Perustelu: Puolueessa on tarvetta toiminnalle, joka lähtee ruohonjuuritasolta. Hyvät toimintaideat eivät saa pysähtyä rahan puutteeseen. Uusia toimintamuotoja olisi mahdollista synnyttää rahaston avulla ja samalla myös puolueen näkyvyys kasvaisi. Toimintarahan tarkoitus ei ole rahoittaa perustoimintaa, vaan mahdollistaa hyvien toimintaideoiden toteuttaminen. Avustuksen käytöstä on toimitettava raportti ja tilitys.

Puolueen jäsenmaksujärjestelmän uudistaminen
Vasemmiston jäsenmaksujärjestelmä on uudistettava siten, että jäsenmaksuun lisätään yksi tai useampia suurempia maksuluokkia nykyisen maksimijäsenmaksun yläpuolelle. Samalla jäsenmaksuluokat muutetaan arvioidun vuosiansion mukaan määräytyviksi.
Perustelu: Progressio Vasemmistoliiton jäsenmaksussa ei ole nykyisellään riittävä. Korkeimman jäsenmaksuluokan saavuttaa kuukausituloilla, jotka vastaavat suomalaisen keskipalkkaa. Hyvätuloisilla puolueen jäsenillä on varaa ja usein myös halua maksaa jäsenyydestään enemmän.

Työelämän muutoksen vuoksi olisi myös järkevää ja johdonmukaista muodostaa jäsenmaksuluokat kuukausitulojen sijasta arvioidun vuosiansion perusteella, sillä yhä kasvavalle määrälle ihmisiä säännöllinen ja jatkuva kuukausipalkka ei ole arkipäivää.

Puolueen videoitavat kokoukset ja keskustelutilaisuudet
Esitämme, että puolue ryhtyy järjestämään säännöllisesti yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, jotka videoidaan ja näytetään suorana internetissä. Keskustelutilaisuudet integroitaisiin lisäksi sosiaaliseen mediaan, jotta ihmiset voisivat esittää keskustelijoille kysymyksiä internetin kautta. Keskustelutilaisuuksiin osallistujia olisivat mm. puolueen ministerit, kansanedustajat sekä muut keskeiset henkilöt. Myös puolueen päätöksentekoelinten, etenkin puoluevaltuuston, kokoukset tulee videoida ja välittää suorana internetissä.

Puoluekokousaloitteiden jättöajan muuttaminen
Vasemmistoliiton sääntöjen 12 § on muutettava siten, että puoluekokousaloitteet on toimitettava puoluehallitukselle 8 viikkoa ennen puoluekokousta nykyisen 4 kuukauden sijasta.

Perustelu: Nykyiset säännöt määräävät puoluekokousaloitteet toimitettavaksi 4 kuukautta ennen puoluekokousta. Muilla puolueilla aloitteiden käsittelyaika ei ole ollenkaan noin pitkä. Kaikissa muissa merkittävissä puolueissa käsittelyaika on lähempänä kahta kuukautta.

Aloitteiden jättäminen lähempänä puoluekokousta sopii tiivistyvään poliittiseen rytmiin ja antaa mahdollisuuden suunnitella jätettäviä aloitteita paremmin, kun puoluekokouksen läheisyys herättelee jäsenistöä aktivoitumaan.

Puoluekokouskausi lyhennettävä kaksivuotiseksi
Perustelu: Kiivastahtinen politiikka vaatii nopeampaa kokoontumistahtia myös Vasemmistoliitossa. Kolme vuotta on poliittinen ikuisuus. Kaikissa muissa merkittävissä suomalaisissa puolueissa on lyhyempi puoluekokouskausi, joillakin puolueilla kausi on vain vuoden mittainen.

Lyhyempi puoluekokouskausi lisäisi jäsenten vaikutusmahdollisuuksia. Puoluekokous myös kiihdytttää puolueen sisäistä poliittista keskustelua ja ohjelmatyötä, joten lyhyemmällä kokouskaudella olisi myös puoluetta sisäisesti aktivoiva vaikutus.